• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Directia Județeana pentru Cultura, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș

Funcționând în baza HG 28/11.01.2001, în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Mureș este un serviciu public descentralizat al Ministerului Culturii și Cultelor, cu personalitate juridică.. Îndeplinește, la nivelul județului Mureș, atribuțiile Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul culturii și artelor, al cultelor, al protejării patrimoniului cultural național și al valorificării și dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivității locale. Principalele atribuții ale D.J.C.C.P.C.N. Mureș sunt de a acționa, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor culturale necesare comunității locale, pentru protecția și promovarea culturii, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național; a asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte culturale de către instituții publice sau alte persoane juridice și a asigura, împreună cu autoritțile administrației publice locale, sprijin financiar pentru acestea; a colabora cu instituțiile muzeale și cu alte persoane juridice în desfășurarea unor activități de cercetare, evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național și poate acorda sprijin pentru acestea; a aviza numirea sau eliberarea conducătorilor instituțiilor publice cultural-artistice de importană locală; a sprijini și monitoriza, în condițiile legii, activitatea organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică și a transmite Ministerului Culturii și Cultelor constatările sale; a iniția și sprijini, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale; a edita sau sprijini, logistic sau financiar, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei; a controla respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național în condițiile și la termenele stabilite prin reglementările legale în vigoare; este abilitată să solicite și să primească, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Cultelor, de la autorități ale administrației publice centrale și locale, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin. Direcția exercit și alte atribuții, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Activitatea Direcției este condusă pe plan local de către prefectul jude£ului Mureș, în conformitate cu prevederile art.133, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Patrimoniul Direcției este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează în condițiile legii, cu diligența unui bun proprietar. Patrimoniul Direcției poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în custodie sau transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară sau străinătate. Autor: Nicolae Băciuț