• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Teleki Téka

A marosvásárhelyi Teleki Téka 1802-es létrehozása mérföldkő volt a város kulturális életében. A tervet indí­tványozó Teleki Samuel tökéletes tudást szerzett a leghí­resebb európai egyetemeken folytatott tanulmányai révén. Sokoldalú érdeklődése tükröződik könyvgyűjteményében, amely ma igazi nemzeti örökséget képez. Európa több mint 25 városában vásárolta vagy fért hozzá e darabokhoz. A könyvtár avatásának évében Teleki már főkancellárként Bécsben tartózkodott, de könyvtáros alkalmazottaival állandó kapcsolatot tartott. A Teleki-Bolyai Könyvtárban található legértékesebb kötetek – régiségük következtében – a 66 ősnyomtatvány. Ovidius Metamorfózisai, amelyet Velencében adtak ki 1493-ban, Liber de homine (Könyv az emberről) Galeotto Martiustól amelyet 1475-ben nyomtattak Bolognaban, Genealogiae deorum (Az istenek genealógiája) Boccacciotól 1497-ből, Szent Jeromos episztolái (1496) csupán egypár ezek közül. A gyűjtemény a nagy római klasszikusok XVII. században kiadott műveit is tartalmazza: Titus Livius, Iulius Caesar, Tertullianus, Tacitus vagy Cicero, de Szent Jeromos, Aranyszájú Szent János vagy Szent Ambrosius keresztény í­rásai. A tudományágakat: természettudományok, fizika, vegytan, csillagászattan, matematika számos kötet képviseli a könyvtárban,  ezek között Galilei, Kopernikusz, Newton, Laplace stb. műveinek editio princeps-ei .Teleki kéziratos doktori disszertációkat is gyűjtött, a tudomány, irodalom vagy történelem területén megjelent periodikus kiadványokat, eredeti iratokat stb. Könyvszenvedélye vitte arra, hogy az ország és a külföld leghí­resebb kiadóihoz forduljon, mint: Aldus Manutius, Giunta, Estienne, Plantin, Elzevir, Honterus stb. A román és magyar szerzők művei ugyancsak jelen vannak a Teleki Könyvtárban: șerban Cantacuzino bibliája, amelyet Bukarestben nyomtattak 1688-ban, Dimitrie Cantemir Histoire de l”™Empire Othoman műve, a Supplex libellus valachorum eredeti kiadása, ezt 1791-ben nyomtatták Kolozsváron, Petru Maior: Istoria pentru începutul românilor în Dacia (A románok történetének kezdetei Daciaban), Paulus Kir: Sanitatis studium – az országban (Brassó, 1551) nyomtatott legrégebbi orvostani könyv, Kőrösi Csoma Sándor tibeti angol szótára és az általa összeállí­tott nyelvtankönyv. Feleségének, Bethlen Zsuzsannának 2000 példányt számláló könyvtárával együtt, amely teljesen mértékben megőrződött, Teleki gyűjteménye 40.000 kötetre rúg. A könyvek tárolására speciálisan berendezett terem bútorokkal és eredeti dí­sztárgyakkal érintetlenül megmaradt az alapí­tó idejéből, egymagában turisztikai látványosságot képez. Az idők során a könyvtár adományok és egyéb állományok felvásárlása nyomán gazdagodott. A leglényegesebb ezek közül a Református Kollégium mintegy 80.000 kötettel, ebben számos kézirat található a két Bolyaitól. Ehhez járul még a Római Katolikus Gimnázium állománya, a mikházi (Maros megye) ferences kolostor könyvtára, a székelykeresztúri és szászvárosi protestáns gimnáziumok könyvtárai. Ma, a Teleki-Bolyai Könyvtár 250.000 cí­met számlál. Amellett, hogy a  közönség számára belépést biztosí­tanak, az itt dolgozó szakszemélyzet prioritásai közé tartozik a régi könyvek megőrzése és restaurálása. A könyvtár épületében,a  jobb szárnyban rendezték be a Bolyai emlékszobát személyes tárgyakkal, kéziratokkal, és a két matematikus műveinek különböző kiadásaival.    Bibliográfia: Sebestyén Spielmann Mihály, Telekiana în vol. Tîrgu-Mureș, oraș al artelor, volum editat de Primăria Tîrgu-Mureș în colaborare cu revista "Vatra", pp.171-184.