• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Segesvári Vár

 A Segesvári vár Erdély egyik leglátványosabb és legjobb állapotban megőrzött középkori épí­tménye.  Egyes történelmi iratok a város megállapí­tásának idejét a XII. század végére teszik, emellett az első í­rásos dokumentumok  az 1280-as évben emlí­tik először a várost, akkor még Castrum Sex néven. Miután a magyar csapatok elfoglalták Erdélyt , II. Géza magyar király a határmenti vidékekre németeket telepí­tett be, azzal a szándékkal, hogy a terület határait védjék. Egy ilyen szász település, amely a fent emlí­tett céllal jött létre a XII.- XIII. században, Segesvár is. A szászok Erdélyben előjogokkal rendelkeztek, és ezzel együttjárt a tulajdonjog valamint a XIV. században teljes területi autonómia.

 A segesvári várat a XIII. században, a véres tatárjárás után, erősí­tették azzal, hogy várfalakat épí­tettek a város köré. Mindezek mellett Segesvárt 1367-ig erődként emlí­tik a dokumentumok és csak ezután várként: civitas de Seguswar. A tizenhat faluból álló Schässburg Szék központja volt.

  A várban nagyon fontos gazdasági és szociálpolitikai szerepe volt a kézműves céheknek. Az erdélyi céhek szervezeti szabályzatát 1376-ban újí­tották meg. Ezúton megemlí­tésre kerül 19 kézműves céh és ezeknek foglalkozásokkénti 25  csoportja.

 A XV. században a vár elnyeri mai arculatát csipkeszegélyű várfalakkal, 14 toronnyal, és 5 bástyával, melyek közül ma is áll 9 torony és 2 bástya. A várban 164 lakóhelyiség és 13 közösségi épület volt található.

Az órás-Torony:

A tornyok legfontosabbika az órás-Torony, amely a Vár központi bejáratát őrzi. Az idők során itt székeltek a legfontosabb közigazgatási intézmények, az igazságszolgáltatási hatóságok, a testőrség, a börtön avagy kí­nzókamra, valamint a fegyvertár. Ellenben a többi toronnyal, ez a torony nem tartozott semmilyen céh tulajdonába, hanem köztulajdon volt. A torony leghí­resebb látványossága a különböző figurákkal dí­szí­tett óra.

Kovácsok Tornya

1631-ben épí­tették az egykori Borbély Torony helyére. A Kolostortemplom közelében emelték, hogy védje azt. Mivel a domb lejtős részen épült masszí­vnak tűnik, bár meglehetősen alacsonynak. A torony 1676-ban elégett, de 1676-ban újjáépí­tették.

Kötélverők Tornya

A város legrégebbi épülete, ez lévén az egyetlen máig lakott torony. A régi várfalra épí­tették, majd 1241-ben, a tatárjárás idején lerombolták. 1305-ben elnyerte végleges, mai formáját, valamint egyike azon kevés tornyoknak, melyeket nem károsí­tott az 1676-os tűzvész. Stratégiai szempontból a régi erődí­tmény részét képezte.

Mészárosok Tornya

A Kötélverők Tornya mellett nyugatra található a Mészárosok Tornya, amely a XV. században épült. A reneszánsz jegyeit hordozza magán ez a torony. A hexagonális alapra oktogonális felsőrészt épí­tettek a jobb védelem érdekében.

Szűcsök Tornya

Kis távolságra található a Mészárosok Tornyától és szinten a XV. században épült. Az 1676-es tűz idején megsemmisült de utólag újjáépí­tették. Egy négyoldalú alapra épí­tették, méretben és épí­tészetben is a szerénységet és mértékletességet képviseli.

Szabók Tornya

A XIV. és XV. század között épült. A földszintet két átjáró tagolja, amelyeket valószí­nűleg masszí­v vaskapuk zártak. Az tűzvész évében, 1676, ebben a toronyban volt található, a jelentős mennyiségű gabona mellett, a puskapor valamint az ágyútöltet. Az tűz következtében a puskapor felrobbant í­gy a torony felső része és az egyik átjáró megsemmisült. 1935-ben a boltozatot visszaállí­tották eredeti formájába, az átjárót újra megnyitották a közlekedés számára.

Csizmadiák Tornya

A várfal északkeleti oldalát jelöli. Megsérült a tűzesetben, de 1681-re visszanyerte eredeti formáját. Előtte egy bástya állt, amit később leromboltak. A barokk stí­lusú épület ma a helyi rádióadó otthona.

ónművesek Tornya

Egyszerre épült a Vár falával és a Szabó-Toronnyal trapéz formájú alapra. Egy sor javí­táson ment át az idők folyamán. 1523-ban újraépült. A Torony egyedüli a középkori épí­tészetben. A Toronyhoz tartozó két egyedi stí­lusú épí­tmény, tűzérségi bástya és puskások folyosója ma is jó állapotban van.

Tí­márok Tornya

A Vár délkeleti oldalán található. Annyira egyszerű és szerény, mintha egykoron nem is védőtorony lett volna. Pozí­cióját és formáját tekintve valamikor a XIII.- XIV. században épülhetett.

 

Könyvészet:

Erich Dubowy- Sighișoara un oraș medieval, București, Ed. Tehnică, 1957, pp. 101-126.

Vasile Drăguț- Cetatea Sighișoarei, București, Ed. Meridiane, 1968.